Referat af generalforsamling 2018

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Foreningen Klassisk badeby Liseleje
Dag: 27. september
Kl: 19.30
Sted: Master Cuisine, Liselejevej 48

Dagsorden

1A Valg af dirigent
Ole Andersen blev valgt

1 B Valg af referent
Berit Elgaard blev valgt

2 Formandens beretning

Formanden Anouschka Andersen gav en grundig beskrivelse af årets forskellige
arrangementer og aktiviteter. Der foreligger et skriftligt oplæg.

Første arrangement var et foredrag om 125 års bademode. Det var samtidig det første hvervemøde for medlemmer. Gratis arrangement på Liselængen
Badehotel med ca. 60 deltagere. Tak til Margaretha for at lægge hus til.
Succesfuld udendørs cafe med salg af medlemsskaber, morgenkåber og vin. Omsætning på 5865 kr.
Badedragtudstilling I den sorte box. Rigtig mange kom med ting til udstillingen. Fotos fra blandt andet Anne Grethe, badedragter fra Berit og Inger, kåbe fra Lise, Udklip fra Leif og gamle blade fra Helle og Steen i Rytterhusets butik og mange flere.
Stor Badedag med mange deltagere, hvoraf en del var iklædt de stribede badedragter. Musik ved orkesteret fra Reinholmgård i Melby til 2600 kr. Tak til Melbylejrens Venner, som gav et tilskud på 1900 kr fra deres fredagsbar, som gik til musikken, armbånd og næser og annonce. Også tak til det faste hold, der hjælper med opsætning af telt m.m.
Badetøj modeshow på torvet med rigtig mange tilskuere. Tak til de mange hjælpere og flotte modeller.
QR koder på fine messingskilte er blevet opsat på Det gule ishus, Papillon, Købmanden og Rytterhuse, samt Solskin.
Bytte tøjdag var lidt problematisk. Indtægt ca.1200 kr. Dog indbragte det efterfølgende salg af det tilbageværende tøj en indtægt på omkring 11000 kr. Heri medregnet salg af badekåber. En del af pengene blev brugt på Tappenstregsarrangementet på White Night.
Børne Olympiade. 90 børn + forældre/bedsteforældre deltog. Der var udgifter på 4137 kr. og indtægter på ca. 2000 i indtægter. Tak til de 15 fantastiske hjælpere.
Syng solen ned (5 arrangementer). Det var en fantastisk opbakning flere gange med deltagelse af over hundrede mennesker.
Deltagelse i Whitenight, arrangementet. Udgifterne til Tappenstreg var 7500 kr. Et
tilskud fra Kulturelt Samråd dækkede 5000 af disse. Der var yderligere udgifter til mad
og drikke til veteranbilerne og til Helsingør pigegarde. Endvidere er der investeret i
nye duge samt annonce i Lokalavisen i alt udgifter på 11000 kr. De resterende 6000
kr. blev dækket af indtægter fra tøjsalget. Der foreligger en forhåndstilkendegivelse
fra Søværnets Tambourkorps om at deltage i Tappenstreg til næste år. Dette er
gratis.
Pia og Alice og Bente holdt i samarbejde med foreningen” Vennerne” en Fiskefrikadelledag. Det dækkede udgift til ophaling af sauna med kran i Hundested samt klistermærker.
Merchandise i 2018: Klistermærker, badekåber, Liselejevin. Næste år, større kåber? Der er en del røde badekåber tilbage.
Sauna opstart 15. september. Med hjælp fra Velux fonden på 10.000 kr og 10.000 kr fra Feriepartner (EDC Butikken) er det lykkedes at få den fuldt betalt. -Tilbagebetaling af et privat ”bidrag” på 25.000 kr bør påbegyndes snarest.
Kitty har foræret et bordbænkesæt – med rød hvide ternede hynder – til foreningen.

Formandens beretning blev godkendt

3 Fremlæggelse og godkendelse af foreløbigt regnskab
Se vedlagte regnskab, som blev fremlagt af Pia Andreasen.
Det foreløbige regnskab blev godkendt.
4 Fremlæggelse af budget for 2019
Fremlæggelse af budget for næste år ved Pia Andreasen. Se vedlagte budget
Budgettet for 2019 blev godkendt
5 Indkomne forslag herunder fastsættelse af kontingent
Forslag til fastsættelse af kontingent. Følgende foreslåes:
Enkeltkontingent (1 stemme) 100 kr
Husstandskontingent (2 stemmer) 150 kr
Saunamedlemsskab (indbefatter husstandskontingent) 500 kr
Gæstekort til Sauna 40 kr
Forslaget blev vedtaget

6 Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsesmedlemmer på valg: Pia Andreasen modtager genvalg
Elin Krogh modtager genvalg

Valg af bestyrelsessuppleanter. Alice Skaubye modtager genvalg
Ole Andersen modtager genvalg
Lone Clemen modtager genvalg
Katrine Bruun modtager genvalg
Berit Elgaard modtager genvalg

Alle bestyrelsessuppleanter blev genvalgt

7 Valg af revisor Pia Andreasen modtager ej genvalg
Henrik Jerger opstiller
Valg af revisorsuppleant Ole Andersen opstiller

Henrik Jerger blev valgt til revisor og Ole Andersen til revisorsuppleant

8 Eventuelt
Indkøb af større badekåber evt. med hætte (indtægt ca 150 kr. pr stk.).
Det blev vedtaget også at anskaffe badekåber i xxl str., da badekåberne kryber i vask
Design af vores egen Nordkyst badedragt i nostalgisk design rød og hvid med ben
Det blev vedtaget, at gå videre med projektet
Udstilling blandet Sinclair Z og badetøj
Der var fuld opbakning til projektet
Færre præmier og alle får diplomer til OL
Det blev diskuteret, om der skulle være præmier til alle deltagere eller diplomer. Kompromiset blev, at man skulle prøve at finde en mindre medalje, som kunne udleveres, som tegn på deltagelse.
Gratis sildebord på torvet
Alle var enige om, at det var en rigtig god idé
Plakat opsætning skal ansøges
Formanden orienterede om sagen
Bademole/anløbsbro
Problemstillingen er blevet diskuteret i bestyrelsen, der ligesom resten af forsamlingen var enige om, at det ikke er op til foreningen at være udfarende i dette projekt. Hvis nogen vil tage bolden op, vil foreningen gerne gøre en indsats og støtte op om projektet.
Sanghæfte
Det blev foreslået, at der bliver lavet et sanghæfte med udvalgte sange, som skal erstatte de løse ark, som plejer at blive printet ud til hvert ”Syng solen ned” arrangement. Den ansvarlige gruppe arbejder videre med projektet.
Det blev foreslået, at man skulle prøve, om man kunne finde en person, der evt. kunne spille indimellem til arrangementerne.
Promovering af foreningen
Det blev foreslået, at der bliver nedsat en arbejdsgruppe, der skal beskæftige sig med bl.a. branding, organisering af hjælperne og lignende. Der vil blive indkaldt til et møde i marts.
9 Saunaevaluering
Der blev drøftet forskellige forhold omkring saunaen og brug af denne. Bl.a. dresscode (forslag til brug af ”lændeklæde”), leje af hele saunaen (250 kr + brænde samt medlemskab af saunalauget eller, at man er i selskab med et medlem), gæstepriser (40 kr. pr. gang), ansvar for optænding (evt. turnusordning eller lignende). Et reglement bør udarbejdes. Søren lovede at lave en trappe til saunaen.
I forbindelse med drøftelse af omklædningsfaciliteter nævnte formanden, at man undersøgte muligheden for erhvervelse og opstilling af gammeldags badevogne (som på Fanø)
Generalforsamlingen blev godkendt og afsluttet af dirigenten og formanden takkede for fremmødet.
Der er 62 medlemmer. 22 enkeltmedlemmer, 2 hustandsmedlemmer (max 4 stemmer), 18 saunamedlemskaber inclusive hustandsmedlemskaber (max 36 stemmer).
Der var 23 stemmeberettigede medlemmer tilstede
27. september 2018
Bilag til referatet vedlagt:
Foreløbigt årsregnskab for 2018
Budgetforslag for 2018

Godkendelse af referat:
Formand: Anouschka Andersen
Dirigent: Ole Andersen
Referent: Berit Elgaard

  • submit to reddit

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.