Referat af GF 2023


Referat af ordinær generalforsamling i Klassisk Badeby

Fredag den 17. marts 2023 kl. 16.00 I Lisestuen

I generalforsamlingen deltog i alt 22 ud af foreningens 54medlemmer.

Formanden bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til dagsordenen: 

1. Valg af dirigent og referent

Formanden foreslog Henrik Jerger valgt som dirigent og Kirsten som referent. 

Generalforsamlingen tilsluttede sig dette.

Dirigenten takkede for valget og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse

”På bestyrelsen i Klassisk badebys vegne er det min opgave, som formand, at komme med en beretning for det forgangne år. 

Den bestyrelse som har sit virke nu, blev konstitueret efter sidste generalforsamling marts 2022. Bl.a var jeg selv ny i bestyrelsen, og blev valgt som formand.

Vi har, naturligvis, skulle finde vores form og retning som bestyrelse og har afholdt jævnlige møder hvor vi har været gode til at fordele opgaverne imellem os, og byde ind, der hvor det gav mening og med det vi hver især kan.

Nu lidt om året, der er gået:

Syng solen ned:

”Syng solen ned” startede den søndag 19.6.2022 og sluttede søndag den 14.8.2022 ved udsigtsplatformen, en halv time før solnedgang. Som udgangspunkt har det været godt besøgt, og mange byder også ind med forslag til sange. Dog har Lise altid en udarbejdet en liste på forhånd, men der er altid mulighed for at byde ind med forslag.

Vi bibeholder de nuværende sanghæfter.

Store kagedag:

Løb af stablen søndag den 5.6.2022 klokken 13.00-15.00. Der var mulighed for besøg i flere haver, der bød på et blandet udvalg af kager, brød, kaffe og the. Det var godt besøgt. Selv var jeg så heldig at ”låne” en have af venner, da jeg ikke bor down townLiseleje.

Storbadedag:

Fandt sted lørdag den 18.6.2022 ved Lisehøjvej. Der var masser af frivillige, der hjalp til med at sætte telte op, hente borde og stole og Henrik Jerger sørgede for musik, og Mesterbar for servering.

Vi har evalueret på arrangementet, og kunne godt have ønsket os at der havde været flere besøgende. Vi har derfor valgt at rykke datoen til: lørdag den 15. juli i år, da der så vil være sommerferiegæster og børnefamilier.

White night:

Fredag den 12. august hvor hele byen, af frivillige fra Klassisk badeby og Borgerforeningen, gik sammen om at pynte byen op i hvidt tyl og flag. 

Hvis man tæller på antallet af besøgene, var White night en succes med musik fra flere restauranter og caféer, samt mulighed for at prøve danseskoene af med salsa på badehotellet.

Dog har vi evalueret på arrangementet og er enige om en bedre koordinering mellem Kb og Borgerforening ifht pyntning, og ifhtmusikarrangementerne, så der ikke er musik samtidig lige ved siden af hinanden.

Sildebord:

Søndag den 22. august på Classensvej kun for medlemmer – en dag med sild, sol,  sang og superstemning.

Jul på torvet:

Der blev ikke, traditionen tro, pyntet op på torvet til jul med rensdyr m.m. Grundet de skyhøje el-priser var vi i KB enige om ikke at pynte op til jul. Jeg drøftede dette med Niels Vad, og vi var også her enige om at de ville være en god signalværdi i ikke at pynte op når mange andre, større steder heller ikke gjorde.

Sauna:

Saunaen er godt besøgt i weekenderne i perioden midt september til midt maj. Den trænger pt. til en lettere renovering. Birgit har fået en pris på 1500 kroner for indkøb af maling. Derudover kommer der udgifter til pensler og slibepapir. Slibning og malerarbejde gøres af frivillige medlemmer, og det er her vi håber på at der er nogle friske medlemmer, der melder sig på banen. Derudover skal der, i nærmeste fremtid, en ny ovn.

Nytårskur på Maku:

Fandt sted den 30. januar 2023 med deltagelse af omkring 30 medlemmer. Denne begivenhed vil også blive en del af arrangementerne 2024.

Lige nu og fremover:

Vi har brugt en del tid på at ”opfinde” os selv som forening, og finde vores form som forening. Der har været mange praktiske og administrative ting som vi har skullet have kendskab til, samt det at oprette nye medlemmer, har krævet tid. Så hvis der er sket ”fodfejl” undervejs beklager vi det, men vi bestræber os på at være tydelige og informative. 

Vi har også skulle danne os et overblik over de frivillige hjælpere, så hvis nogen har følt sig overset og gerne vil hjælpe til ved arrangementer, er I velkomne til at gøre opmærksom på dette.

Ligeledes vil vi også gerne have et tættere samarbejde med borgerforeningen fremadrettet, særligt ifht ”White night.” Lise er mellemled mellem Borgerforeningen og Klassisk badeby.

Som udgangspunkt har vi annonceret på Facebook, på hjemmesiden og i form af nyhedsbreve. Kaj bliver også informeret omkring arrangementer, der efterfølgende lægger det i kalenderen.

Dog er vi opmærksomme på at vi er udfordrede ifht webportalen og kreering af plakater til arrangementer. Dette arbejder vi fortsat på at finde en løsning på.

Fremadrettet har vi de samme arrangementer som det forgangne år, men nytårskuren på, ”Maku” bliver et nyt tiltag, og ligeledes vil vi arrangere hønseskidning.

Hønseskidning:

Et nyt tiltag vi vil forsøge os med i parken. Vi vil tegne et felt med tallene 1-100, 10 x 10. Man køber så x antal numre, og hønen/hønsene bliver sat ind i feltet, et tilfældigt sted. ”Skider” hønen på ens nummer, udløser det en præmie. Det er planlagt at hønseskidning finder sted den 3. juni, 1. juli, 5. august, samtidig med torvedagene.

Dette var ordene var bestyrelsen. Vi ser frem til en sommer med adskillige arrangementer.”

Leif Boss nævnte de gode initiativer som foreningen tager og det er dejligt, der sker noget i parken. Endvidere at Store Kagedag havde været helt perfekt. Endelig meldte han sig til at male saunaen. 

Formanden spurgte, om der var nogen der havde høns, som kunne benyttes i forbindelse med hønseskidning. 

Med de faldne ord, efterlyste dirigenten bemærkninger til beretningen. 

Der var ingen yderligere bemærkninger til beretningen, hvorfor denne blev enstemmigt godkendt. 

Ad pkt. 3. Fremlæggelse af foreningens regnskab til godkendelse

Den kritiske revisor gennemgik regnskabet og nævnte Købmand Vads store donation på 25.000 kr. Oplyste endvidere, at saunenvar værdiansat til ca. 20.000 kr. og der er øvrige aktiver for ca. 10.000 kr.

Ingen yderligere bemærkninger til regnskabet, udover at revisor fandt, foreningen har en god og solid økonomi, hvorfor regnskabetblev enstemmigt godkendt. 

Ad pkt. 4. Fremlæggelse af foreningens budget til orientering

Kassereren gennemgik bestyrelsens forslag til budget, der udviste et underskud på 4.500 kr. 

På baggrund af en drøftelse af, hvorvidt der muligvis skal udarbejdes ny hjemmeside, blev der gjort opmærksom på, at dette vil påvirke budgettet i negativ retning.

Endvidere blev det fremført, at generalforsamlingen fremover foreslås afholdt på de forskellige restauranter i byen. 

Det blev oplyst, at foreningen på generalforsamlingsdagen havde en beholdning på 73.522 kr. 

Budgettet blev taget til efterretning.

5. Behandling af indkomne forslag

 Bestyrelsen havde på forhånd fremsendt forslag til forenkling af foreningens vedtægter. Da disse var udsendt på forhånd, fremhævede kassereren kun enkelte ændringer. 

Udover der var et ønske om, at der havde været en sammenligning mellem de nuværende og de fremtidige vedtægter, var der ingen bemærkninger til forslaget. 

Det udarbejdede forslag til nye vedtægter blev enstemmigt vedtaget.

Ad pkt. 6. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne 

Formanden foreslog uændret kontingent i 2024.

Single medlemskab kr. 150,-, husstandsmedlemskab 200,- kr., Saunamedlemskab kr. 500,- og gæster med i sauna 40,- kr. 

Der var spørgsmål til hvor mange gange man kunne medbringe gæster uden at disse skulle have medlemskab, hvilket var et skøn fra sag til sag. Endvidere blev der spurgt om, hvor mange en husstand omfattede, hvortil svaret var 2 personer.

Kontingentsatserne for 2024 blev enstemmigt vedtaget.

Ad pkt. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til foreningens bestyrelse

Da der ikke var nogen personer på valg, kunne det oplyses, at bestyrelsen består af Jette Lohse (formand), Pia Andreasen (næstformand), Preben Boyer, Birgit Skovgaard og Kirsten Kjærgaard (kasserer) Suppleanter er Elin Krogh og Lise Holm.

På baggrund af vedtagelsen af nye vedtægter nævntes, at bestyrelsen selv beslutter, hvem der sidder 2 år og hvem der er på valg næste år.  

Ad pkt. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant

​​​Revisor er på valg hvert andet år, hvorfor Henrik Jerger ikke er på valg, da han blev valgt i 2022. 

Leif Boss stillede sig til rådighed som revisorsuppleant, hvilket forsamlingen godkendte, hvorfor Leif er valgt for et år. 

Ad pkt. 9.  Eventuelt

Dirigenten efterlyste bemærkninger til punktet og oplyste, at der ikke kunne træffes beslutninger under dette punkt.

Formanden efterlyste, om der var nogen, der kunne være behjælpelige med at udarbejde en ny hjemmeside. Da det er et stort projekt, skulle bestyrelsen overveje at sætte penge af hertil. 

Annouschka tilbød at sætte ting ind på den nuværende hjemmeside, indtil vi får en ny. 

Der blev spurgt til, hvordan samarbejdet med Borgerforeningen går. Hertil kunne Lise svare, at der var et fortrinligt samarbejde og der havde været afholdt et positivt møde mellem foreningerne  hvor de forretningsdrivende i byen ligeledes havde deltaget. Endvidere var der enighed om samarbejde omkring White Night, så der f.eks. ikke kom musik to steder lige ved siden af hinanden. 

Preben orienterede om badebroen, der endnu ikke er helt død, idet vi håber på en ny bro, hvor den nuværende er. Annouschka er stadig involveret.

Det blev endvidere nævnt, at vi gerne ville have nye bænke ved stranden, hvilket dog blev forpurret af Naturstyrelsen. 

Der var stor tak til bestyrelsen. 

Da der ikke var flere bemærkninger konstaterede dirigenten dagsordenen udtømt, og gav ordet til formanden.

Formanden takkede dirigenten samt for fremmødet og tilsagn om hjælp i forbindelse med de kommende arrangementer.     

Kirsten Hauge Kjærgaard (referent)