Referat GF 2022

Foreningen Klassisk badeby Liseleje
Ordinær generalforsamling den 4 MAR 2022. Afholdt på Lisestuen.

Referat:

1. Valg af dirigent
Henrik Jerger valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

2. Valg af referent
Ole Andersen blev valgt.

3. Formandens beretning
Beretning 2021-2022:
På vegne af bestyrelsen vil jeg hermed komme med en beretning for vores virke i 2021 og hvor vi står i dag.

Vi har gennem tiden fået et netværk af medlemmer hvor der aldrig er mangel på hjælpere, altid er hyggeligt at være fælles, både når der festes og når der skal laves et praktisk stykke arbejde.

På trods af Coronaen er det alligevel lykkedes at lave følgende:

Tøjsalg
Mange positive tilkendegivelser på det. Lise har gjort et kæmpe stykke arbejde og har næsten været der hver dag og hængt nyt tøj op og stået for indsamlingen. Elin har også været med til det.
Der er solgt for lige omkring 10.000 kr.
Lise er suppleant i Klassisk badeby og er også kommet med i Borgerforeningens bestyrelse, hvilket måske kan have en synergieffekt fremover.

Syng solen ned
Pias mand Jens, fra firmaet Pekema har trykt sanghæfter og Lise har for en stor del, taget sig af det praktiske. Hun har også indkøbt en højtaler til at spille ”last post”.
Flere har foreslået om de må stå for en aften, og selv vælge sange.

Stor Badedag,
Alice sørgede for at arrangere Mesterbar så de stod for serveringen og vi havde det gode band Twang til at spille. Mange havde klædt sig ud, det bidrager til stemningen. Vi havde købt røde næser og delt ca 100 ud.

Varieté i Parken
Vi var glade for at understøtte Charlotte og Bill der lavede show i Parken. Satte telt op og lagde tæpper ud til børnene. Et intimt og sjovt indspark til byen.

Sildebord ved ishuset

Mange af vores medlemmer bød ind med hjemmelavede sild. Et rigtig hyggeligt medlemsarrangement.

Whitenight
Alice, Pia, Berit, Elin og jeg pyntede flagstænger. Vi havde en hyggelig aften med musik og burger.
Gode grillmestre og mange til at sætte borde og stole op og rydde op og servere.
I år inviterede vi også ikke medlemmer.
Desværre kunne Søværnets Tambourkorps ikke komme pga Corona. I første omgang diskuterede Berit og jeg om vi skulle overlade Whitenight til de handlende og ikke bidrage fra forening side, da vi syntes der var lidt rigeligt med musik. Derfor fik vi ikke arrangeret Tappenstreg i tide, til 2022. Det må blive en opgave for den nye bestyrelse hvis de skal komme næste år, at sende dato ud så hurtigt som muligt.

Juleudstilling på torvet
Sammen med Købmand Vad og med 11 hjælpere fra Klassisk badeby, lykkedes det igen at få en juleudstilling op og stå. – og ikke mindst at få den ned igen. Jan fik købt ledningsbeskyttere så vi ikke skal grave torvet op, og Vennerne gav et tilskud til at få erstattet de dyr der gik til sidste år. I år intet ødelagt.

Badebro Projekt
Et stort projekt som har kostet meget forarbejde. For dem der vil vide mere ligger hele projektbeskrivelsen på klassiskbadeby.dk
Preben Boyer har stået for hele den indledende fase.
Vi har holdt møder og NBC Marine er kommet med et fint tilbud, som vi er gået videre med til kommunen. Nu ligger der ansøgning inde hos søfartsstyrelsen, og der er lavet flere fonds ansøgninger. Vi fik 500 stemmer så vores ansøgning er med til behandling i Realdania fonden, vi har søgt Visionspuljen, Friluftsrådet og Feriepartner, men mangler at søge Nordea, som har givet forhåndstilkendegivelse at det er relevant at søge midler til projektet. Der mangler bare at blive oprettet nemid til foreningen for at søge.
Projektet løber op i lidt under en halv million, og med trækunst fra Liv og Leg, der får det til at hænge sammen med Havtyren, ca 200.000 kr mere. Preben og Hans vil gerne køre projektet videre sammen når Ole og jeg stopper i arbejdsgruppen.

Badebro projektet uddybet ifht hvor og hvordan pengene kan indhentes.

Sauna
Saunaen kører godt, vi har fået mange nye medlemmer. Et stort arbejde at holde den pæn og stå for nøgleudlevering osv. Adgangsvejen til saunaen, med træbrædde broen, var lige ved at forsvinde i stormen. Heldigvis var Birgits mand Søren ude og hente den hjem igen og er i gang med at renovere de brædder der er gået til. De nye vi har lavet lå pænt rullet sammen, så dejligt at medlemmerne føler ansvar og tager sig af det, på eget initiativ. Administrationen af saunaen står Birgit Skovgaard og Pia Johansen for, og de gør det rigtig godt og vil gerne fortsætte med det, nu jeg træder af.

NU
Da foreningen opstod for 5 år siden, var det for at skabe noget nyt og anderledes i Liseleje. Det startede med Team Liselege inden det blev en rigtig forening. Det synes vi faktisk vi er lykkedes rigtig godt med. “Klassisk badeby” har slået an som brand og markedsføring af badeferie som i gamle dage bliver blandt andet brugt af Visit Nordsjælland i deres generelle markedsføring af Liseleje.

Da både Elin og jeg går ud af bestyrelsen, kan jeg med stolthed sige at vi i dag kan overdrage en forening til en ny bestyrelse, med mange både god økonomi, pr dags dato står der 29.000 kr på kontoen, og det er inden årets almindelige medlemsskaber er kommet ind. Kirsten gennemgår regnskabet.
Vi har en del aktiver, som vi i øvrigt skal have placeret et andet sted, hvis vi får solgt huset. Blandt andet telt, borde, stole, musikbox, badedragter, tallerkner kopper, etc.

Fremtiden 2022/23
Noget af det den nye bestyrelse skal tages stilling til er at Alice Skaubye har spurgt om foreningen har lyst til at drive ”Kærlighed på cykel- Halsnæs lånecykler” videre. Det betyder at der er ca 40-50 cykler der hvert år serviceres af Sølager Værksteder, og sættes ud på Havnen i Hundested og Frederiksværk og på Badehotellet. Der følger 30.000 kr og cykler med. Jeg har siddet med til bestyrelsesmøderne de sidste par år, og det er en meget postiv atmosfære det foregår i, og der er et pænt overskud på ca 10.000 årligt.
Et anden opgave er at vi af visisonspuljen har fået 20.000 kr til at lave Stjernekiggerbænke for. Ole og jeg har gennemgået mulighederne med skovfoged, og de kan sættes op hvor resterne af de gamle ødelagte klitbænke står. Skoven vil gerne bidrage med egepæle til at sætte ned i sandet. Men de endelige tegninger skal først sendes ind og godkendes. Det kunne være et projekt for NUC eller Hillerød erhvervsskole.

Så er der saunaen, som trænger til en kærlig hånd, både ovn, træværk mangler omsorg. Der har været ønsker fremme om en større, evt en højere sauna. OG David og Shree fra Yoga på Classensvej, har tilbudt at donere 12-15.000 kr hvis vi kan bytte den til en større udgave.

Da der er mange opgaver der skal varetages og tages stilling til, vil vi afslutte beretningen med et forslag om at udvide bestyrelsen fra 3-5 medlemmer,

Når der om lidt skal vælges vil den gamle bestyrelse vil gerne anbefale fire nye medlemmer til bestyrelsen, som alle har sagt ja til at lade sig opstille. Bestyrelsen skal selv konstituere sig, efter valget.

Pia Andreassen, næstformand Ikke på valg
Lise Holm, suppleant er ikke på valg.

Vi foreslår
Birgit Skovgaard med ansvar for saunaen
Jette Lohse Formand altmulig kvinde – web mm.
Preben Boyer som ansvarlig for badebroprojektet
Kirsten Kjærgaard som kasser og økonomi ansvarlig
Elin Krogh forslag til suppleant

Henrik Jerger ordstyrer overtager: valg til bestyrelsen.

4. Godkendelse af beretning

Leif spørger ind til støtte fra Borgerforeningen til badebro. (90.000,- – 100.000,- kr.)
Anouschka: Møde med borgerforeningen omkring dette – uden fast tilsagn.

Leif: Ønske om flag i byen – kan vi finde en løsning til at markerer det der foregår i byen.

Leif: Lagerplads til borde stole mm? Evt hos Vad?

Anouschka: Borde og stole udlånes til medlemmer – udstyret kan stadig lånes, opbevares indtil videre i badevognen.

Herefter godkendtes formandens beretning.

5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2021

Regnskabet fremlagt, med indtægter og udgifter.
Årets resultat er positivt og der forelægger aktiver.

Regnskabet godkendt.

6. Fremlæggelse af budget for 2022

Anouschka: Forslag til budget fra gammel bestyrelse, som selvfølgelig kan ændres henset til deres kommende prioritering.
Stort budget, fx at indtage cykeludlejningen, giver en større omsætning og større garanti irt. Andre aktiviteter fx. Badebro.

Badebro finansiering gennemgået, ifht ansøgte midler. Der er ansøgt om ca. det dobbelte ifht anlægsudgifter.

Budget godkendt.

7. Indkomne forslag

Forslag: ”Bestyrelsen udvides til 5 + suppleanter/advisoryboard”.
Forslaget godkendt.

Forslag: Sauna opgraderes
Forslaget behandles af ny bestyrelse.

8. Valg til bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmer:
Anouschka stopper som formand.
Elin stopper som best. medlem.

Følgende nye valgt til bestyrelsen:

Birgit Skovgaard
Jette Lohse
Preben Boyer
Kirsten Kjærgaard
Suppleant: Elin Krogh

Ny bestyrelse:
Jette Lohse
Pia Andreasen
Birgit Skovgaard
Preben Boyer
Kirsten Kjærgaard
Suppleant:
Elin Krogh
Lise Holm

Ny kontingent 2022-2023:
200,- for hustand
150,- for single medlemskab
Sauna:
250,- pr halvår for hustand/medlemskab – gæster med i sauna 40,- kr pr person.
kontingent for 2022-2023 er godkendt.

Henrik Jerger:
Foreningens fremtid – fortsætte selvstændigt eller slås sammen. Der lægges op til at vi fortsætter selvstændigt, med et samarbejde med øvrige foreninger, herunder borgerforeningen.

Leif:
Bakker op omkring bevarelsen af foreningen, og takker for tidligere formand for godt arbejde.

Iblandt de fremmødte, er der fuld opbakning til at fortsætte foreningen.

9. Eventuelt

Orientering omkring saunaen ved Birgit:
17 nøgler udleveret. Mere end 30 medlemmer. Styres vha bookning på nettet, hovedsageligt pga corona. Men det ser ud til at virker, samt fordeler antal personer i saunaen godt.
Brænde skal medbringes. Fyringen i weekenden startes ofte af Birgit (har adgang til ”meget billigt” brænde).
Saunaen rengøres jævnligt. Alle er gode til at gøre rent efter sig.

Medlem spørger ind til hvordan bookes? Nu kan den bookes på nettet, og pt er det gratis for medlemmer at fyre op uden for ”normal” tiden.

Arne: Hvad er holdningen til stor sauna? Ønske om større ”ståhøjde” i saunaen.
Behandles af ny bestyrelse.

Stor badedag:
Der spørges ind til stor badedag. Den planlægges ikke på en fast dag, men tager hensyn til andre aktiviteter. Annoncering – hvor. Facebook, gulvmåtten mm.
Aktiviteter vil blive annonceret.

Leif: Hvordan fordele prioriteringen af ”ny saunaen” og badebro. Lukkes her på generelforsamlingen – ny bestyrelse skal have lov til at samles og tage stilling til sagen.

Generalforsamlingen afsluttet af dirigenten, med tak til afgående bestyrelse, herunder tak til Anouschka for det store arbejde.