Vedtægter


www.klassisk-badeby.dk

Reviderede Vedtægter for foreningen “Klassisk-badeby” 2023

§ 1. Navn og hjemsted:

Foreningens navn er Klassisk badeby og foreningen har hjemsted i Liseleje

§ 2. Foreningens formål: 
Foreningen “Klassisk badeby” har til formål at lave en genfortælling af den klassiske badeferie i Liseleje. Foreningen vil arbejde for turismefremmende tiltag, der relaterer til badelivet.

Foreningen vil arbejde for at skabe de optimale fysiske rammer for strandens gæster og genskabe den stemning der var i den klassiske badeby, men i en fornyet udgave, tilpasset den moderne turists behov.

§ 3. Medlemmer
Alle med forankring i Liseleje kan blive medlem af foreningen.Der findes 3 former for  medlemskaber: single medlem – husstandsmedlemskab – sauna medlemskab. 

§ 4 Foreningens drift og kontingent 
Foreningens drift finansieres ved fondsmidler, private midler, medlemskaber og aktiviteter. Foreningens er baseret på frivilligt socialt foreningsarbejde 

Kontingent for medlemmerne fastsættes af generalforsamlingen og gælder for kalenderåret. Kontingent indbetales en gang årligt i januar måned eller ved indmeldelse. 

§ 5Ordinær generalforsamling 
Generalforsamlingen er den øverste myndighed og afholdes en gang årligt i marts måned.

Generalforsamling indkaldes med 3 ugers varsel via mail og offentliggørelse på foreningens hjemmeside

Adgang til generalforsamlingen samt stemmeret har medlemmer, der har betalt kontingent senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Singlemedlemskaber har én stemme og sauna- og husstandsmedlemskaber har max. 2 stemmer. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Afstemning skal foregå skriftligt, når dirigenten eller et medlem ønsker det.

Bestyrelsen kan invitere personer til generalforsamlingen uden stemmeret.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. 

En lovlig indvarslet generalforsamling er beslultningsdygtiguanset det fremmødte antal medlemmer. 

Generalforsamlingen skal have mindst følgende dagsorden:
Pkt. 1. Valg af dirigent og referent.
Pkt. 2. Bestyrelsens beretning.
Pkt. 3. Fremlæggelse af foreningens regnskab.
Pkt. 4. Fremlæggelse af foreningens budget til orientering.
Pkt. 5. Indkomne forslag.
Pkt. 6. Fastsættelse af kontingent 
Pkt. 7.Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til foreningens bestyrelse.
Pkt. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Pkt. 9. Eventuelt. 

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Dog skal vedtægtsændringer godkendes af generalforsamlingen med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. 

§ 6Eksstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsmaling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller hvis mindst 25 medlemmer begærer det skriftligt, med angivelse af de punkter, som ønskes behandlet. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 14 dages varsel. Den foreslåede dagsorden vedlægges.

§ 7Bestyrelsen.

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg. 
Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges for 2 år ad gangen, dog således at 3 medlemmer vælges i lige år og 2 medlemmer i ulige år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, næstformand samt kasserer

Der vælges endvidere 2 suppleanter for en periode af et år. 

Bestyrelsen er ansvarlig for anvendelse af eventuelle tilskud, lånte lokaler, regnskab og øvrig drift. Bestyrelsen afholder møde, når det findes nødvendigt. Der udarbejdes beslutningereferat fra møderne.

Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formanden eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Bestyrelsen er beslultningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

§ 8. Budget, regnskab og revision:
Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til orientering på generalforsamlingen.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet skal revideres inden fremlæggelse på generalforsamlingen. Revisor skal påse, at lovgivningen er overholdt og at beholdningerne er til stede. 
Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.
På generalforsamlingen vælges en revisor for 2 år og en revisorsuppleant for 1 år. Såvel revisor som revisorsuppleant skal være medlem af foreningen.

§ 9. Tegningsret 
Foreningen tegnes af formanden samt kasserer.

§ 10. Hæftelse
Bestyrelsens medlemmer kan ikke stifte gæld udover den til enhver tid eksisterende formue. Såfremt bestyrelsens medlemmer lægger ud, uden at sikre at der er dækning i foreningen, eller foretager en undladelse eller retsstridig handling, hæftes personligt. For de forpligtelser, der påhviler foreningen i øvrigt, hæftes alene med den til enhver tid eksisterende formue. 

§ 11Eksklusion
Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, hvis dette har handlet imod foreningens vedtægter og formål eller har skadet foreningen. Den ekskluderede har ret til at få prøvet eksklusionen ved førstkommende generalforsamling, hvor beslutningen skal endeligt vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. 


§ 12. Ophør
Beslutning om foreningens ophør eller likvidation kan kun ske på en generalforsamling, der er indkaldt med dette punkt på dagsordenen. Opløsning kræver 3/4 af de stemmeberettigede medlemmer.
Opnås dette flertal ikke, indkaldes til en ny generalforsamlingsenest 14 dage efter, hvor beslutning kan tages med simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer.

Ved opløsning af foreningen går eventuelle aktiver til en sportsforening der udøver aktiviteter i Liseleje.

Vedtaget på generalforsamling i Klassisk Badeby 17. marts 2023


Gamle Vedtægter for foreningen “Klassisk-badeby”. 2017-2022

§ 1. Navn og hjemsted:

Foreningens navn er Foreningen Klassisk-badeby og Foreningen holder til i Liseleje

§ 2. Foreningens formål:
Foreningen “Klassisk badeby” har til formål at lave en genfortælling af den klassiske badeferie i Liseleje. Foreningen vil arbejde for turismefremmende tiltag, der relaterer til badelivet.

Foreningen vil arbejde for at skabe de optimale fysiske rammer for strandens gæster og genskabe den stemning der var i den klassiske badeby, men i en fornyet udgave, tilpasset den moderne turists behov. Der tages udgangspunkt i visionsplanen for Liseleje, “Den danske riviera”.

  • Optimale fysiske rammer for strandens gæster
  • Badeklub
  • Sauna
  • Omklædningsfaciliteter med udgangspunkt i den klassiske badeferie
  • Formidling af badningens historie
  • Formidling af Liselejes historie
  • Aktiviteter på stranden og i naturen der omgiver Liseleje – fks. Store badedag, “Syng solen ned” mv
  • Visualisering af den klassiske badeby i bybilledet
  • Støtte initiativer der fremmer ophold i området, både af kortere og længere varighed.
  • Aktiviteter i byen der understøtter stemning af klassisk badeby

§ 3 Foreningens drift:
Foreningens drift finansieres ved fondsmidler, private midler, medlemskaber, aktiviteter. Foreningens er baseret på frivilligt socialt foreningsarbejde


§ 4. Medlemskab:
Alle borgere med forankring i Liseleje kan være medlem af foreningen. Medlemskab skal være betalt senest 2 måneder inden generalforsamlingen for at give stemmeret.

§ 5 Kontingent:
Kontingent for medlemmerne fastsættes af generalforsamlingen.

§ 6. Foreningens ledelse:
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

§ 7. Generalforsamlingen:
Den ordinære generalforsamling holdes en gang om året i Marts måned.
Generalforsamlingen skal have mindst følgende dagsorden:

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning.
Fremlæggelse af foreningens regnskab.
Fremlæggelse af foreningens budget til orientering.
Indkomne forslag.
Fastsættelse af kontingent for medlemmerne.
Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til foreningens bestyrelse.
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Eventuelt.

Adgang til generalforsamlingen har kun de i § 4 nævnte medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte have inviteret. Stemmeret har kun de i § 4 nævnte medlemmer. Medlemskab gælder et år fra betalingsdatoen. Medlemskab kan betales via mobilepay med angivelse af mailadresse i beskedfeltet. Medlemsnummer er oplyste telefonnummer. Hvert medlem har en stemme. Hver husstand har to stemmer. Medlemmer får rabat på særlige arrangementer. Suppleanter og bestyrelsesmedlemmer kan hvis de ønsker det, vælges uden at være tilstede på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


Revisor og revisorsuppleant vælges for 2 år af gangen.

Generalforsamlingen indkaldes på mail til foreningens medlemmer og annonceres på foreningen hjemmeside. www.klassisk-badeby.dk og www.klassiskbadeby.dk, samt på sociale medier.

Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet på generalforsamlingen, og vælges efter højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg. Kun medlemmer der har betalt på forhånd, kan stille op til bestyrelsen. Afstemning foregår anonymt hvis bare et medlem anmoder derom.

Stifterne af foreningen kan opløse foreningen, hvis ikke den siddende bestyrelse følger vedtægterne. Ved opløsning af foreningen går eventuelle aktiver til en sportsforening der udøver aktiviteter i Liseleje.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller hvis mindst 25 medlemmer begærer det skriftligt, med angivelse af de punkter, som ønskes behandlet. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 14 dages varsel. Den foreslåede dagsorden vedlægges.

§ 9. Bestyrelsens sammensætning:
De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for tre år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Ved generalforsamling vælges 3 medlemmer samt 2 suppleanter for en periode af 2 år.

Derudover oprettes et advisoryboard af interessenter, der inviteres med til møder, mindst 2 gange om året. Medlemmer af advisoryboard indgår i bestyrelsen som suppleanter og kan varetage funktioner som kasserer, revisor mv. 

§ 10. Bestyrelsens opgaver og virke:
Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen er ansvarlig for anvendelse af eventuelle tilskud, for lånte lokaler, for regnskab, dokumentation og øvrig drift.

Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning, hvori foreningens virksomhed i det forløbne år beskrives.

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling mindst en gang årligt.

Bestyrelsesmøde afholdes ca 4 gange årligt, og når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Der udarbejdes beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

§ 11. Budget, ansøgning, regnskab og revision:

Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til orientering på generalforsamlingen.

Foreningens regnskabsår er fra 1/1-1/1

Regnskabet skal revideres inden fremlæggelse på generalforsamlingen.

Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

§ 12. Tegningsret:
Foreningen tegnes af formanden

§ 13. Hæftelse:
Bestyrelsens medlemmer kan ikke stifte gæld udover den til enhver tid eksisterende formue. Såfremt bestyrelsens medlemmer lægger ud, uden at sikre at der er dækning i foreningen, eller foretager en undladelse eller retstridig handling, hæftes personligt. For de forpligtelser, der påhviler foreningen i øvrigt, hæftes alene med den til enhver tid eksisterende formue.

§ 14. Vedtægtsændringer:
Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 15 Eksklusion:
Generalforsamlingen kan beslutte at ekskludere et medlem, hvis dette har handlet imod foreningens vedtægter og formål eller har skadet foreningen. Eksklusionen skal vedtages med samme andel af de afgivne stemmer som vedtægtsændring. Det medlem, der ønskes ekskluderet har ret til at tale sin sag på generalforsamlingen.


§ 16 Ophør:
Beslutning om foreningens ophør eller likvidation kan kun ske på en generalforsamling, der er indkaldt med dette punkt på dagsordenen. Beslutningen tages med flertal på f. eks. 3/4 af alle stemmeberettigede medlemmer.
Opnås dette flertal ikke, indkaldes der til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan tages med simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer.

Vedtaget på generalforsamling den1/10 2019

Underskrives af bestyrelsen:

Elin Krogh_______________________________

Elin Krogh, Classensvej 7, 3360 Liseleje.  Medlemsnr. 2281 0070

Pia Andreasen______________________________

Pia Andreasen, Ole Jensensvej 3, 3360 Liseleje. Medlemsnr. 6145 2011

Anouschka Andersen_____________________________

Anouschka Andersen, Liselejevej 50, 3360 Liseleje. Medlemsnr. 2250 5252

Advisoryboard (suppleanter)

1. Alice Skaubye            _________________________________________________________

2. Ole Andersen             _________________________________________________________

3. Henrik Jerger  Revisor _________________________________________________________

4.Kirsten Hauge -Kasser _________________________________________________________

5. Berit Elgaard              _________________________________________________________