Vedtægter

Team Liselege er blevet formaliseret med en ny forening Klassisk badeby.IMG_0536image2
Kontakt: tv@live.dk

Den klassiske badeby Liseleje
Foreningen “Klassisk badeby” har til formål at lave en genfortælling af den klassiske badeferie i Liseleje.

Der tages udgangspunkt i visionsplanen for Liseleje, “Den danske riviera“.
Foreningen vil arbejde for turismefremmende tiltag, der relaterer til badelivet.
Foreningen vil arbejde for at skabe:
• Optimale fysiske rammer for strandens gæster
• Badeklub
• Sauna
• Omklædning faciliteter med udgangspunkt i den klassiske badeferie
• Formidling af Liselejes historie, QR visualisering (Vedligehold og udbygning af siden www.liselejeqr.dk)
• Formidling af badningens historie
• Formidling af viden om naturen
• Aktiviteter på stranden og i naturen der omgiver Liseleje – fks. Store badedag
• Aktiviteter i byen der understøtter stemning af klassisk badeby
“Syng solen ned” arrangementer, deltagelse i White Night mv.

Vedtægter
Vedtægter for foreningen “Klassisk-badeby”

§ 1. Navn og hjemsted:
Foreningens navn er Foreningen Klassisk-badeby og Foreningen holder til i Liseleje

§ 2. Foreningens formål:
Foreningen “Klassisk badeby” har til formål at lave en genfortælling af den klassiske badeferie i Liseleje. Foreningen vil arbejde for turismefremmende tiltag, der relaterer til badelivet.
Foreningen vil arbejde for at skabe de optimale fysiske rammer for strandens gæster og genskabe den stemning der var i den klassiske badeby, men i en fornyet udgave, tilpasset den moderne turists behov. Der tages udgangspunkt i visionsplanen for Liseleje, “Den danske riviera”.
• Optimale fysiske rammer for strandens gæster
• Badeklub
• Sauna
• Omklædningsfaciliteter med udgangspunkt i den klassiske badeferie
• Formidling af badningens historie
• Formidling af Liselejes historie

• Aktiviteter på stranden og i naturen der omgiver Liseleje – fks. Store badedag, “Syng solen ned” mv
• Visualisering af den klassiske badeby i bybilledet
• Støtte initiativer der fremmer ophold i området, både af kortere og længere varighed.
• Aktiviteter i byen der understøtter stemning af klassisk badeby

§ 3 Foreningens drift:
Foreningens drift finansieres ved fondsmidler, private midler, medlemskaber, aktiviteter. Foreningens er baseret på frivilligt socialt foreningsarbejde

§ 4. Medlemskab:
Alle borgere med forankring i Liseleje kan være medlem af foreningen. Medlemskab skal være betalt senest 2 måneder inden generalforsamlingen for at give stemmeret.

§ 5 Kontingent:
Kontingent for medlemmerne fastsættes af generalforsamlingen.

§ 6. Foreningens ledelse:
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

§ 7. Generalforsamlingen:
Den ordinære generalforsamling holdes en gang om året i september måned.
Generalforsamlingen skal have mindst følgende dagsorden:

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning.
Fremlæggelse af foreningens regnskab.
Fremlæggelse af foreningens budget til orientering.
Indkomne forslag.
Fastsættelse af kontingent for medlemmerne.
Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til foreningens bestyrelse.
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Eventuelt.
Adgang til generalforsamlingen har kun de i § 4 nævnte medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte have inviteret. Stemmeret har kun de i § 4 nævnte medlemmer. Medlemskab koster 100 kr for enkelt medlemmer 150 kr for en husstand. Medlemskab gælder et år fra betalingsdatoen. Medlemskab kan betales via mobilepay med angivelse af mailadresse i beskedfeltet. Medlemsnummer er oplyste telefonnummer. Hvert medlem har en stemme. Hver husstand har to stemmer. Medlemmer får rabat på særlige arrangementer. Suppleanter kan hvis de ønsker det vælges uden at være tilstede på generalforsamlingen.
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år af gangen.

Generalforsamlingen indkaldes på mail til foreningens medlemmer og annonceres på foreningen hjemmeside. www.klassisk-badeby.dk og www.klassiskbadeby.dk, samt på sociale medier.
Foreningens regnskab skal vedlægges indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet på generalforsamlingen, og vælges efter højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg. Kun medlemmer der har betalt på forhånd, kan stille op til bestyrelsen. Afstemning foregår anonymt hvis bare et medlem anmoder derom.
Stifterne af foreningen kan opløse foreningen, hvis ikke den siddende bestyrelse følger vedtægterne. Ved opløsning af foreningen går eventuelle aktiver til en sportsforening der udøver aktiviter i Liseleje.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller hvis mindst 25 medlemmer begærer det skriftligt, med angivelse af de punkter, som ønskes behandlet. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 14 dages varsel. Den foreslåede dagsorden vedlægges.

§ 9. Bestyrelsens sammensætning:
De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for tre år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Ved generalforsamling vælges 3 medlemmer samt 2 suppleanter for en periode af 2 år.
Derudover oprettes et advisoryboard af interessenter, der inviteres med til møder, mindst 2 gange om året. Medlemmer af advisoryboard indgår i bestyrelsen som suppleanter og kan varetage funktioner som kasserer, revisor mv.
§ 10. Bestyrelsens opgaver og virke:
Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen er ansvarlig for anvendelse af eventuelle tilskud, for lånte lokaler, for regnskab, dokumentation og øvrig drift.

Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning, hvori foreningens virksomhed i det forløbne år beskrives.

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling mindst en gang årligt.

Bestyrelsesmøde afholdes mindst 4 gange årligt, og når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker skriftligt med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

Der udarbejdes beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde, som underskrives af formanden, næstformanden og referenten.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

§ 11. Budget, ansøgning, regnskab og revision:

Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til orientering på generalforsamlingen.

Foreningens regnskabsår er fra 1/9 til 1/9
Regnskabet skal revideres inden fremlæggelse på generalforsamlingen.

Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

§ 12. Tegningsret:
Foreningen tegnes af formanden
§ 13. Hæftelse:
Bestyrelsens medlemmer kan ikke stifte gæld udover den til enhver tid eksisterende formue. Såfremt bestyrelsens medlemmer lægger ud, uden at sikre at der er dækning i foreningen, eller foretager en undladelse eller retstridig handling, hæftes personligt. For de forpligtelser, der påhviler foreningen i øvrigt, hæftes alene med den til enhver tid eksisterende formue.

§ 14. Vedtægtsændringer:
Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 15 Eksklusion:
Generalforsamlingen kan beslutte at ekskludere et medlem, hvis dette har handlet imod foreningens vedtægter og formål eller har skadet foreningen. Eksklusionen skal vedtages med samme andel af de afgivne stemmer som vedtægtsændring. Det medlem, der ønskes ekskluderet har ret til at tale sin sag på generalforsamlingen.

§ 16 Ophør:
Beslutning om foreningens ophør eller likvidation kan kun ske på en generalforsamling, der er indkaldt med dette punkt på dagsordenen. Beslutningen tages med flertal på f. eks. 3/4 af alle stemmeberettigede medlemmer.
Opnås dette flertal ikke, indkaldes der til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan tages med simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer.
Vedtaget på stiftende generalforsamling den 26/10 2017
Underskrives af bestyrelsen:

Næstformand Elin Krogh, Classensvej 7, 3360 Liseleje. Medlemsnr. 2281 0070

Kasserer Pia Andreasen, Ole Jensensvej 3, 3360 Liseleje. Medlemsnr. 6145 2011

Formand Anouschka Andersen, Liselejevej 50, 3360 Liseleje. Medlemsnr. 2250 5252

Advisoryboard (suppleanter)

1. Alice Skaubye
2. Ole Andersen
3. Berit Elgaard
4. Christina Bruun
5. Lone Clement

BLIV MEDLEM
100 kr pers./Husstand 150 kr
Saunaklub inklusiv medlemsskab 500 kr.

Du kan tilmelde dig ved at betale med mobile pay på vores nye 5 ciffrede nummer : 93012
udfyld tekstfeltet med din mail og tlf nummer, som også bliver dit medlems nummerer.

eller send en mail til klassiskbadeby@hotmail.com så får du nyhedsbrev og mere info.