Generalforsamling 2024


Referat af ordinær generalforsamling i Klassisk Badeby

Fredag den 15. marts 2024 kl. 16.00 i Lisestuen

 

I generalforsamlingen deltog i alt 30 ud af foreningens 55medlemsskaber.

Formanden bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til dagsordenen: 

1. Valg af dirigent og referent

Formanden foreslog Henrik Jerger valgt som dirigent og Kirsten som referent

Generalforsamlingen tilsluttede sig dette.

Dirigenten takkede for valget og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse

På bestyrelsen i Klassisk badebys vegne er det min opgave, som formand, at komme med en beretning for det forgangne år.

Den bestyrelse som har sit virke nu, blev konstitueret efter generalforsamlingen marts 2022. Bl.a var jeg selv ny i bestyrelsen, og blev valgt som formand.

Vi har, naturligvis, skulle finde vores form og retning som bestyrelse og har afholdt jævnlige møder hvor vi har været gode til at fordele opgaverne imellem os, og byde ind, der hvor det gav mening, og med det vi hver især kan.

Nu lidt om året, der er gået:

Syng solen ned: ”Syng solen ned” startede den søndag 18.6.2022 og sluttede søndag den 13.8.2022 ved udsigtsplatformen, en halv time før solnedgang. Som udgangspunkt har det været godt besøgt, dog ikke helt sammenligneligt med tidligere år, hvilket kan skyldes det ustadige vejr sommer 2023. To gange måtte vi aflyse, da himmel og hav stod i et. Flere bød ind med forslag til sange. Dog havde Lise altid en udarbejdet en liste på forhånd, for en sikkerheds skyld.

Store kagedag: Løb af stablen søndag den 30.7.2023 klokken 13.00-15.00. Der var mulighed for besøg i flere haver, der bød på et blandet udvalg af kager, brød, kaffe og the. Det var godt besøgt. Dagen startede i solskin, og var godt besøgt i alle haver. Dog var vi igen ramt af ustadigt vejr, og da regnen pludselig væltede ned var gæsterne hurtige til at give en hånd med og får kager, kaffe m.m. under pavillonerne.

Vi håber at der, igen i år, vil blive bakket op omkring arrangementet, uanset vind og vejr.

Store badedag: Fandt sted lørdag den 15.7.2023 ved Lisehøjvej. Vi valgte at rykke datoen for afholdelse af badedagen til midt i skolesommerferien, i håb om flere besøgende tidligere.

White night: Fredag den 11. august hvor hele byen, af frivillige fra Klassisk badeby pyntede byen op i hvidt tyl og flag.

Hvis man tæller på antallet af besøgene, var White night igen en succes med musik fra flere restauranter og caféer.

Sidste år evaluerede vi planlægning og koordinering mellem Klassisk Badeby og Borgerforening i forhold til musikarrangementerne, så der ikke er musik samtidig lige ved siden af hinanden. I 2023 gik dette mere glat.

Dog erfarede vi efterfølgende at der ikke var så meget ”liv” under selve afholdelsen på og omkring torvet, efter at pigegarden havde optrådt.

Apropos Helsingør pigegarde har vi, igen i år, planer om at hyre dem til White-night.

Sildebord: Søndag den 22. august Classensvej kun for medlemmer – en dag med sild, sol, sang og superstemning. Toppen af arrangementet var da Anne-Grethe ganske spontant underviste de friske gæster i dans, og enkelte valgte efterfølgende at hoppe i bølgerne. Tak for danselektionen.

Jul på torvet: Lørdag den 25.11.2023 mødte frivillige talstærkt op og pyntede de næste par timer torvet op med rensdyr og pladevat. De fine torv blev beundret af mange besøgende, især ved arrangementet den 2.12.2023 da der blev danset omkring juletræet.

Den 30.12.2023 blev julepynten fjernet og pakket ned. Igen mødte frivillige op og gav en hjælpende hånd over de næste par timer. Tak for det.

Sauna: Saunaen er godt besøgt i weekenderne i perioden midt september til midt maj. Den trængte sidste sommer til at blive renoveret, og henover en weekend blev der slebet og malet udvendig. Ovnen blev også udskiftet, og på den mere beskedne side, blev der også råd til en ny opøser, en vifte og en balje😉

Birgit og Pia J. er fortsat tovholdere og optændere. Birgit er derudover ansvarlig for bookingsystemet.

Nytårskur på Maku: Fandt sted den 30. januar 2023 med deltagelse af omkring 35 medlemmer. Dette er nu en tradition fremadrettet.

Fællesspisning: Fredag den 17.11.2023 afholdt vi årets anden fællesspisning. Denne gang på L’Ancora Pizza på Liselejevej. 33 medlemmer af KB deltog i arrangementet, der udover en velsmagende tag-selv-menu, bød på hyggelig stemning, gode snakke og sang.

Hønseskidning: Ved sidste Generalforsamling fremlagde vi idéen omkring afholdelse af hønseskidning på torvedagene lørdag den 3.6., 1.7. og 5.8.2023. Vi havde planlagt hvor det skulle afholdes, havde skaffet numre og aftalt selve konceptet.

Desværre blev vi bremset af en vigtig detalje, der manglede, nemlig hønsene. Idéen er ikke skrinlagt, men bare sat på standby. Så hvis nogen er i besiddelse af høns, og kan sætte tid af under afholdelsen, hører vi gerne fra jer.

Broprojektet: Status på broprojektet er den at der er afholdt møde omkring LAG-midler. Det er besluttet at pengene er bevilget, og kommunen skal stå for administrationen fremadrettet. Selve kontrakten underskrives af KB, da der skal stå en forening bag. Der bliver muligvis behov for frivillig arbejdskraft i forbindelse med klargøring på stranden. Preben er tovholder ifht dette.

Det er primært Preben og Anouschka, der har været kræfterne bag broprojektet, og de har lagt adskillige timer på at få pro-projektet i mål.

Der har været søgt midler gennem forskellige fonde, hvilket også vil fremgå at det skilt, der sættes op ved broen.

Vi glæder os til en festlig indvielse af broen.

Lige nu og fremover: Vi bestræber os på at være tydelige og informative, og kommunikerer, når det er nødvendigt på mail i form af nyhedsbreve. Derudover lægges referater frabestyrelsesmøderne fortsat op på eksisterende hjemmeside og endelig promoverer vi også os selv på Facebook på Klassisk badeby-siden. Kaj bliver også informeret omkring arrangementer, der efterfølgende lægger det i kalenderen.

Vi har tidligere skulle danne os et overblik over de frivillige hjælpere, og beklagede sidste år hvis nogen havde følt sig overset og gerne ville hjælpe til ved arrangementer. Vi har løst det på den måde, at vi har efterlyst frivillige til de forskellige arrangementer i nyhedsbrevene fremfor selv at rette henvendelse til enkelte.

Fremadrettet har vi de samme arrangementer som det forgangne år med nytårskuren på, ”Maku” som en del af vores arrangementer.

Derudover har vi planlagt leje af vildmarksbad i en til to dage, kun for medlemmer. Rammerne for brugen af den er vi ikke helt afklarede omkring.

Dette var ordene var bestyrelsen. Vi ser frem til en sommer med stor tilslutning til vores mange arrangementer hen over sommeren 2024.

Med de faldne ord, efterlyste dirigenten bemærkninger til beretningen.

Preben Boyer, der har været bestyrelsens repræsentant i arbejdet med badebroen, uddybede projektet, og nævnte, at broen koster ca. ½ mio. kr. Broen, der er en træbro med belægning, går 40 m ud i vandet og har 3 trapper. Det er planen at broen står klar til badesæsonen, og der bliver en officiel indvielse i forbindelse med Store Badedag. Der arbejdes på at skaffe midler, så der kan laves en flot indvielse. Badebroen tages op til vinter. Udgifterne hertil afholdes af kommunen. Der var stor tak til Annouschka for det store arbejde, hun har gjort i forbindelse med at søge midler.

Ad pkt. 3. Fremlæggelse af foreningens regnskab til godkendelse

Kassereren gennemgik regnskabet, der viste et underskud på 3.200 kr.

Grundet de store udgifter til bankgebyrer, blev det foreslået at skifte bank, hvilket bestyrelsen ser på.

Ingen yderligere bemærkninger til regnskabet, udover at revisor fandt, foreningen har en god og solid økonomi, hvorfor regnskabetblev enstemmigt godkendt. 

Ad pkt. 4. Fremlæggelse af foreningens budget til orientering

Kassereren gennemgik bestyrelsens forslag til budget, der udviste et overskud på 1.500 kr.

Budgettet blev taget til efterretning.

5. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen havde på forhånd fremsendt forslag om ændring af vedtægtens pgf. 7,således det fremover er muligt at vælge op til 3 personer som suppleanter.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad pkt. 6. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne

Formanden foreslog uændret kontingent i 2025.

Single medlemskab kr. 150,-, husstandsmedlemskab 200,- kr., Saunamedlemskab kr. 500,- og gæster med i sauna 40,- kr.

Kontingentsatserne for 2025 blev enstemmigt vedtaget.

Ad pkt. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til foreningens bestyrelse

Bestyrelsen består af Jette Lohse (formand), Pia Andreasen (næstformand), Preben Boyer, Birgit Skovgaard og Kirsten Kjærgaard (kasserer) Suppleanter er Elin Krogh og Lise Holm.

På valg var følgende: Jette lohse, Preben Boyer og Birgit Skovgaard, der alle var villige til genvalg.

Dirigenten efterlyste andre kandidater. Da ingen andre meldte sig, blev Jette, Preben og Birgit enstemmigt valgt for 2 år.

Ad pkt. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant

​​​Revisor er på valg hvert andet år, Henrik Jerger var på valg og ervillig til genvalg.

Leif Boss er ligeledes på valg som revisorsuppleant, og erligeledes villig til genvalg.

Forsamlingen godkendte valgene, hvorfor såvel Henrik Jerger som Leif Boss blev valgt for henholdsvis to og et år.

Ad pkt. 9.  Eventuelt

Dirigenten efterlyste bemærkninger til punktet og oplyste, at der ikke kunne træffes beslutninger under dette punkt.

Preben orienterede om hvor midlerne til badebroen kom fra: EU-midler, LAG fonden, Friluftsrådet og Nordeafonden.

Der blev opfordret til, at White Night flyttes til om lørdagen, da der lørdag normalt er flere mennesker i byen end fredag. At der bør være mere samling på aktiviteterne og der måske kunne afholdes en fest ved stranden til at fuldende aftenen. I stedet for Helsingør Pigegarde kunne linedance gennem hovedgaden være en aktivitet, ligesom de frivillige foreninger i området kunne lave opvisninger m.v.  

Dirigenten takkede bestyrelsen samt alle, der støtter op om foreningen.

Da der ikke var flere bemærkninger konstaterede dirigenten dagsordenen udtømt, og gav ordet til formanden.

Formanden afsluttede og takkede dirigenten samt deltagerne for det store fremmøde.    

 

_______________________       ___________________        ____________________

Jette Lohse (formand)        Henrik Jerger (dirigent)          Kirsten Hauge Kjærgaard (referent)      

 

_____________________      _______________________     _____________________

Pia Andreasen      Birgit Skovgaard                       PrebenBoyer

 

____________________         ______________________                

Lise Holm​​      Elin Krogh​​