Referater

Dagsorden – klassisk badeby den 20.05.22
Tilstede: Lise, birgit, Elin, Pia, Preben og Jette.
Fravær: Kirsten
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidst
2. Medlemsliste – Hvordan gør vi praktisk ifht medlemslisten/indmeldelser?
3. Store kagedag
4. Store badedag
5. Forslag til nye tiltag
6. Broprojekt

1. Referatet er godkendt
2. Pia og Jette danner en e-mailgruppen, og opdaterer medlemslisten
3. Lise, Shree og Birgit er primære personer til store kagedag den 5.6.22. Kageboder hos Birgit, Shree, Lise, Berit, Helle og Sten (Rytterhuset) og Bente (før købmanden). Nævnte lægger både have til og kager til. Derudover bager Lasse og Jette også. Balloner sættes op ved kageboderne som markør.
Elin og Jette laver plakater og adressekort til store bagedag.
Pris for kage, kaffe og saftevand: 50 kroner (mobilepay 93012). Arrangementet er fra 13.00-15.00.
4. Livredderne er kontaktet (Claus). De er tilstede, og finder på en aktivitet (opmærksomhed på livredning). Tuktuk-”Mesterbar” kommer og sælger øl, vin, vand og pølser. Hans, Leif, Henrik og Preben kontaktes ifht teltopsætning, samt borde og stole. Lise kontakter Sten ifht badevognen. Præmie til bedst udklædte (Pia sørger for dette). Pia og Jette laver plakat.
5. Forslag om foredrag omkring udnyttelse af tang, samt viden om tang.
6. Broprojekt: Preben mødes med Anouschka for at aftale hvem, der deltager i mødet omkring broprojektet. Punktet kommer på igen senere, efter mødeafholdelse.

Punkter til næste møde torsdag den 16.6. klokken 16.00 hos Preben

1. ”White night”

————————————————————————————–

Klassisk badeby bestyrelsesmøde den 21.04.2022
Tilstede: Elin, Birgit, Kirsten, Preben, Pia og Jette

Dagsorden:
1. Badelameller
2. Oprettelse af Konto
3. Sildebord
4. Musik til ”white night”
5. Opbevaringsmulighed
6. Medlemsliste
7. Badebro
8. Medlemskab
9. Sauna
10. Indtjening
11. Lånecykler

1. Badelamellerne (ved platformen) bliver lagt ud lørdag den 23.04.2022 af frivillige fra KB.
2. Kontoen er ved at blive oprettet med Kirsten og Jette som ansvarlige.
3. Dato: Søndag den 21.08.2002 klokken 13.00 ved Ishuset.
4. Helsingør pigegarde kommer til ”white night” klokken 18.00 (45 minutter). Lise rykker for kontrakten. Borgerforeningen giver 3000 kroner til arrangementet. Den samlede pris er 10.500 kroner. Det resterende beløb betales af Klassisk badeby. Elin kontakter MLI-Tennis med henblik på et tilskud til betalingen. (se note)
5. Kirsten og Preben kontakter Alice for at finde ud af hvor de forskellige ting er opbevaret. Noget er opbevaret i badevognen, men der skal findes anden opbevaringsmulighed. Hvis teltene skal lånes ud til medlemmerne har man ansvar for at aflevere dem i samme stand, ellers er man erstatningspligtig. Samme regler gælder for højtalere og andet inventar. Pia og Jette udarbejder en reservationsordning/inventarliste.
6. Vi skal have en ajourført medlemsliste med mailadresser. Jette kontakter Anouschka.
7. Vi følger op på badebrosprojektet.
8. Medlemskab: 500 kroner pr. år pr. husstand klassisk badeby/sauna (1.9.-31.8.) – 200 pr. husstand (klassisk badeby 1.1-31.12)- 150 kroner (single medlemskab Klassisk badeby 1.1.-31.12).
9. Saunaen skal ordnes, rengøres, der skal ”gang” i hjulene, repareres (huller i taget). Der er et forslag om at sæderne sænkes. Dette effektueres ved sæsonafslutning. Birgit kontakter skorstensfejeren. Der er opbakning fra frivillige. Medlemmerne må gerne medbringe træ indimellem. Det skal være tørt og ikke trykimprægneret.
10. Forslag: Kagebord, hvor folk donerer kage mhp salg, ”Store kagedag.” Datoen er sat til søndag den 5.6.2022 klokken 13.00-15.00. Birgit er tovholder. Der skal leveres en ”pakke” (mælk, sukker, servietter, saftevand m.m.) med service til hver husstand/kagestand.
11. Alice er ansvarlig for projekt, ”lånecykler.” Vi skal tage stilling til om Alice må ”låne” foreningens navn som ”rygdækning.” Der er enighed om at det er ok at fortsætte med dette, da det er en overskudsforretning.

Note: Elin har undersøgt vedr. tilskud til Helsingør pigegarde hos MLI-Tennis. Meddelelsen er at de kun yder tilskud til arrangementer, der er rettet mod børn og unge.

Ny mødedato: fredag den 20.5.2022 klokken 13.00 hos Elin

————————————————————

Seneste referat fra bestyrelsen marts 2022 :

Klassisk badeby bestyrelsesmøde den 14.03.2022
Tilstede: Birgit, Pia, Elin, Lise, Kirsten, Jette
Dagsorden:
1. Konstituering af bestyrelsen
2. Suppleanternes tilstedeværelse
3. Vedtægtsændring
4. Regnskab
5. Møderække
6. Aktivitetsplan
7. Lånecykler

1. Kirsten: Økonomiansvarlig
Birgit: bestyrelsesmedlem – Saunaansvarlig
Pia: Næstformand
Jette: Formand
Lise: Supp. – Sanghæfter
Elin: supp.
Preben: Badebroprojekt

2. Enighed om at suppleanterne er tilstede ved møderne

3. Det blev vedtaget på GF at bestyrelsen udvides fra 3-5 medlemmer

4. Kirsten laver en oversigt over indbetalinger fra medlemslisten og sender til bestyrelsesmedlemmerne. Ny kontingent 2022-2023:
200,- for husstand
150,- for single medlemskab
Sauna:
250,- pr halvår for hustand/medlemskab – gæster med i sauna 40,- kr pr person

5. Næste møde. Torsdag den 21.4.2022 klokken 16.00 hos Birgit

6. Første arrangement, ” Store badedag” lørdag den 18.6.2022 – Pia informerer Kaj omkring arrangementet, der lægger det op forskellige steder (Pia, Birgit og Jette er primære tovholdere). Jette lægger det på FB og hjemmesiden. ”Syng solen ned” starter den søndag 19.6.2022 og slutter søndag den 14.8.2022. Elin undersøger vedr. musikkorps til, ”White night” fredag den 12.8.2022. Lise er mellemled mellem Borgerforeningen og Klassisk badeby

7. Pia retter henvendelse til Alice og forhører sig omkring punkt, ”lånecykler” Punktet kommer på næste møde

Referatet lægges på FB og hjemmesiden
Punkter til næste møde:
1. Planlægning af aktiviteter
2. Lånecykler
3. Plakater vedr. arrangementer