Vedtægter 2024


Vedtægter for foreningen “Klassisk-badeby”

§ 1. Navn og hjemsted:

Foreningens navn er Klassisk badeby og foreningen har hjemsted i Liseleje

§ 2. Foreningens formål:
Foreningen “Klassisk badeby” har til formål at lave en genfortælling af den klassiske badeferie i Liseleje. Foreningen vil arbejde for turismefremmende tiltag, der relaterer til badelivet.

Foreningen vil arbejde for at skabe de optimale fysiske rammer for strandens gæster og genskabe den stemning der var i den klassiske badeby, men i en fornyet udgave, tilpasset den moderne turists behov.

§ 3. Medlemmer
Alle med forankring i Liseleje kan blive medlem af foreningen.Der findes 3 former for  medlemskaber: single medlem – husstandsmedlemskab – sauna medlemskab.

§ 4 Foreningens drift og kontingent
Foreningens drift finansieres ved fondsmidler, private midler, medlemskaber og aktiviteter. Foreningens er baseret på frivilligt socialt foreningsarbejde

Kontingent for medlemmerne fastsættes af generalforsamlingen og gælder for kalenderåret. Kontingent indbetales en gang årligt i januar måned eller ved indmeldelse.

§ 5. Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er den øverste myndighed og afholdes en gang årligt i marts måned.

Generalforsamling indkaldes med 3 ugers varsel via mail og offentliggørelse på foreningens hjemmeside

Adgang til generalforsamlingen samt stemmeret har medlemmer, der har betalt kontingent senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Singlemedlemskaber har én stemme og sauna- og husstandsmedlemskaber har max. 2 stemmer. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Afstemning skal foregå skriftligt, når dirigenten eller et medlem ønsker det.

Bestyrelsen kan invitere personer til generalforsamlingen uden stemmeret.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

En lovlig indvarslet generalforsamling er beslultningsdygtiguanset det fremmødte antal medlemmer.

Generalforsamlingen skal have mindst følgende dagsorden:
Pkt. 1. Valg af dirigent og referent.
Pkt. 2. Bestyrelsens beretning.
Pkt. 3. Fremlæggelse af foreningens regnskab.
Pkt. 4. Fremlæggelse af foreningens budget til orientering.
Pkt. 5. Indkomne forslag.
Pkt. 6. Fastsættelse af kontingent
Pkt. 7.Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til foreningens bestyrelse.
Pkt. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Pkt. 9. Eventuelt.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Dog skal vedtægtsændringer godkendes af generalforsamlingen med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 6. Eksstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsmaling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller hvis mindst 25 medlemmer begærer det skriftligt, med angivelse af de punkter, som ønskes behandlet. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 14 dages varsel. Den foreslåede dagsorden vedlægges.

§ 7. Bestyrelsen.

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg.
Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges for 2 år ad gangen, dog således at 3 medlemmer vælges i lige år og 2 medlemmer i ulige år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, næstformand samt kasserer

Der vælges endvidere op til 3 suppleanter for en periode af et år.

Bestyrelsen er ansvarlig for anvendelse af eventuelle tilskud, lånte lokaler, regnskab og øvrig drift. Bestyrelsen afholder møde, når det findes nødvendigt. Der udarbejdes beslutningereferat fra møderne.

Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formanden eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Bestyrelsen er beslultningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

§ 8. Budget, regnskab og revision:
Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til orientering på generalforsamlingen.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet skal revideres inden fremlæggelse på generalforsamlingen. Revisor skal påse, at lovgivningen er overholdt og at beholdningerne er til stede.
Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.
På generalforsamlingen vælges en revisor for 2 år og en revisorsuppleant for 1 år. Såvel revisor som revisorsuppleant skal være medlem af foreningen.

§ 9. Tegningsret
Foreningen tegnes af formanden samt kasserer.

§ 10. Hæftelse
Bestyrelsens medlemmer kan ikke stifte gæld udover den til enhver tid eksisterende formue. Såfremt bestyrelsens medlemmer lægger ud, uden at sikre at der er dækning i foreningen, eller foretager en undladelse eller retsstridig handling, hæftes personligt. For de forpligtelser, der påhviler foreningen i øvrigt, hæftes alene med den til enhver tid eksisterende formue.

§ 11. Eksklusion
Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, hvis dette har handlet imod foreningens vedtægter og formål eller har skadet foreningen. Den ekskluderede har ret til at få prøvet eksklusionen ved førstkommende generalforsamling, hvor beslutningen skal endeligt vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.


§ 12. Ophør
Beslutning om foreningens ophør eller likvidation kan kun ske på en generalforsamling, der er indkaldt med dette punkt på dagsordenen. Opløsning kræver 3/4 af de stemmeberettigede medlemmer.
Opnås dette flertal ikke, indkaldes til en ny generalforsamlingsenest 14 dage efter, hvor beslutning kan tages med simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer.

Ved opløsning af foreningen går eventuelle aktiver til en sportsforening der udøver aktiviteter i Liseleje.

Således vedtaget på foreningens generalforsamling 15. marts 2024